Officiële mededeling Forever Festival 2015

Vanwege de minimale animo voor de eerste editie van het Forever festival welke op 8 augustus zou plaats vinden op het Greenpark te Venlo, zal het festival helaas moeten worden geannuleerd. De organisatie kon hierdoor niet de kwaliteit garanderen die men voor ogen had voor deze eerste editie. Het festival zal volgend jaar in een vergelijkbaar format worden georganiseerd. Informatie hierover zal nog dit jaar bekend worden gemaakt.

Reeds gekochte reguliere tickets blijven geldig voor de editie van volgend jaar en geven tevens recht op toegang van 90’s Forever op 7 november in het Mecc te Maastricht. Met dank aan de organisatie van 90’s Forever! U ontvangt op 7 november dan Uw nieuwe ticket voor het festival in 2016.

Reeds gekochte Service tickets en VIP tickets zijn uitgesloten van deze actie en kunnen uitsluitend worden terug betaald op een door U opgegeven bankrekening nummer.

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om het aankoop bedrag (incl €2,- reserveringskosten) binnen 4 weken op Uw rekening terug gestort te krijgen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@forever-festival.nl. Ovv restitutie ticket Forever Festival 2015, met een scan of kopie van het ticket, aankoopbewijs, naam, adres en banknummer.

U kunt de informatie ook opsturen naar:

Stichting festival Xperience
Tav de financielle administratie
Postbus 2896 6401 DJ Heerlen

Let op, indien er een refund plaats vindt zal de betreffende barcode van Uw ticket ongeldig worden gemaakt.

Policy

REGLEMENT FOREVER Festival


Algemeen

Het betreden van de evenementenlocatie en het bijwonen van een optreden zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Bezoekers zijn verplicht zich bij de entree te kunnen legitimeren! Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig! Ook tijdens het bezoek aan de evenementenlocatie / Forever Festival ben je, indien gevraagd, verplicht je te legitimeren. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings)personeel. Op aanvraag zijn er rolstoelplaatsen beschikbaar. Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden. Geweld en agressie worden niet getolereerd. Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle partijen. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten of -gelden niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie folders of andere promotionele artikelen uit te delen. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie leidend. Bij het betreden van het evenement gaat men akkoord met het gehele reglement.


Entreekaarten en Consumptiemunten

Alleen entreekaarten, verkrijgbaar bij erkende (voor)verkoopadressen zijn geldig. De kaarten worden op echtheid gecontroleerd. Het is verboden entreekaarten door te verkopen aan derden en/of op generlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Eenmaal gekochte entreekaarten en/of consumptiemunten worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.


Toegang

Bij het betreden van het evenement geef je de ordedienst toestemming dat zij je mogen fouilleren. Diegene die zich daaraan niet onderwerpt, wordt verwijderd of de toegang tot de locatie geweigerd. Dit zonder teruggaaf van entreegelden. Het is verboden zich tijdens het Forever Festival op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van de locatie dan waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft (zijnde de plaats zelf, de ruimte noodzakelijk om de plaats te bereiken, om het terrein te verlaten en de bijbehorende publieke voorzieningen). Bij het verlaten van het gedeelte van de locatie waartoe het toegangsbewijs recht geeft, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs onherroepelijk. Het gebruik maken van de kledingkluisjes en/of garderobe is verplicht. De kosten per kluisje bestaan uit huurkosten en borgkosten voor de sleutel. De borg krijg je terug wanneer je je sleutel weer inlevert. Organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van enig voorwerp. De beelden die eventueel op de evenementenlocatie opgenomen worden door beveiligingscamera’s, worden gebruikt door de ordedienst. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur mee te nemen naar de evenementenlocatie. Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij je te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie. Onder professionele fotoapparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen. De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, de evenementenlocatie zonder opgaven van reden. De toegang kan je worden geweigerd als je dronken bent of onder invloed van drugs. Indien je je medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dien je de evenementenlocatie te verlaten. Op grond van je gedrag op de evenementenlocatie en/of openbare weg rond de evenementenlocatie en/of het parkeerterrein kan de organisatie en personeel je te allen tijde de toegang weigeren. Personen welke met drank (en/of eten) gooien worden verwijderd.


Eten en drinken

Het is verboden eigen eten en drinken mee te nemen naar de evenementenlocatie. Dit mag worden ingenomen en wordt na het festival niet teruggegeven. Een eventuele boete omtrent drankgebruik kan worden verhaald op de overtreder. Het is verboden om plastic bekers en snackbakjes mee buiten de evenementenlocatie te nemen. Sterk alcoholische dranken of dranken met daarin sterkalcoholische producten worden alleen verkocht aan bezoekers van 18 jaar of ouder. Bij twijfel over de leeftijd van de bezoeker heeft de organisatie of personen aangewezen door de organisatie het recht om identificatie middels een geldig identiteitsbewijs te eisen waaruit leeftijd van de bezoeker blijkt.


Aansprakelijkheid en schade

Forever Festival / Festival Xperience, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie. Forever Festival, Festival Xperience, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden. Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.


Overige bepalingen

Organisatie heeft het recht derden aan te wijzen om datgene wat in deze algemene voorwaarden staat te effectueren. Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen niet (geheel) rechtsgeldig zijn of zullen worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van een ongeldigheid van een bepaling treedt hiervoor in de plaats een nieuwe bepaling die met de oude, niet-rechtsgeldige bepaling zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en doelstelling. Wetgeving, verordeningen, besluiten, bepalingen en algemene voorwaarden van overheidswege zijn integraal verbindend. Ook de bepalingen in de strafwetgeving zijn, voor zover dit gedragingen op de openbare weg betreft, of kunnen betreffen, op Forever Festival en Festival Xperience van toepassing dan wel van overeenkomstige toepassing.


ROOKBELEID Forever Festival

Sinds 2008 geldt er een algemeen rookverbod in openbare ruimten. Ook evenementenlocaties behoren hiertoe. Op het Forever Festival is het daarom verboden te roken in de tenten en gesloten area’s. In de buitenlucht is het wél toegestaan. Op de evenementenlocatie mag verder uitsluitend gerookt worden in de toegewezen rookruimten buiten. De beveiligingsmensen zullen zorgen voor naleving van dit rookverbod. Personen die roken in een met een rookverbod opgelegde ruimte, zullen allereerst hierop aan worden gesproken en verzocht worden hun sigaret uit te maken of zich te begeven naar de toegestane rookgedeelten. Indien dit problemen oplevert, zullen personen die zich niet aan het rookverbod houden, van de evenementenlocatie worden verwijderd.